AK-Staňková Ceník

V zásadě vycházíme ze smluvní odměny, a to buď z hodinové sazby, nebo z hodnoty věci, kde je základem pro stanovení odměny Advokátní tarif.


Odměna advokátovi má zohledňovat jednak míru a složitost práce poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě i míru zodpovědnosti advokáta, vyjádřenou případnou újmou, která by klientovi vznikla, kdyby advokát svoji práci neodvedl řádně.


Jednorázové a první konzultace jsou placeny v hotovosti dle domluvy klienta s advokátem na začátku jejich jednání.


Další postup je obvykle takový, že pokud advokát převezme právní zastoupení, dohodne si s klientem další schůzku, na kterou připraví k podpisu mandátní smlouvu (smlouvu o právní pomoci). Na první schůzce se rovněž dohodne, jakým způsobem bude vypočítávána odměna právníka a jak velká bude záloha, kterou klient v advokátní kanceláři složí při podpisu mandátní smlouvy. Vyúčtovávání je prováděno měsíčně, nedohodne-li se klient s advokátem jinak.


V případě Vašeho úspěchu ponese většinu nákladů na Vaše zastupování protistrana. Jak velká část to bude určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.

Stálým klientům poskytuje advokátní kancelář slevu.


Všichni advokáti jsou pojištěni z odpovědnosti za škodu, kterou by mohli případně způsobit svému klientovi svým jednáním. Všichni advokáti naší AK mají sjednané pojištění v rámci smlouvy ČAK s pojišťovnou Generali.


Advokátní kancelář je plátcem DPH, která je v současné době ve výši 20%.


Cenik vybraných služeb poskytovaných advokátních kanceláří smlouvy

JUDr. Ivana Staňková                                    Advokátní kancelář - pravní a poradenské služby                          Tel. +420 602 829 017